Privacy Verklaring

Uw informatie. Onze zorg.

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor DC. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit geldt voor onze klanten, leveranciers, medewerkers, bezoekers van onze website en zakenpartners en alle andere partijen van wie wij persoonsgegevens verwerken.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij dat doen. Ook leggen wij uit welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Digital Construction B.V.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is:

Digital Construction B.V.
Vijverhofstraat 47
3032 SB Rotterdam

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

DC verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt:

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Waarvoor gebruikt DC uw persoonsgegevens?

DC verwerkt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. DC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Sollicitatieprocedure: werving & selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten.
  • Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met medewerkers, zzp-ers (inleenkrachten), klanten, leveranciers en zakelijke partners: dit omvat onder andere de verwerking van persoonlijke gegevens die nodig zijn om een overeenkomst te sluiten en een dienst te kunnen aanbieden of ontvangen.
  • Relatiebeheer: dit omvat onder andere het onderhouden en bevorderen van de zakelijke relatie met (oud)medewerkers, zzp-ers, klanten, leveranciers, zakelijke partners.

DC mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een rechtsgrondslag hebben. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt. Dit kunnen één of meerdere van de volgende rechtsgrondslagen zijn:

  • Uw toestemming;
  • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om op uw verzoek een overeenkomst te sluiten;
  • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

Hoe gaat DC met uw gegevens om?

Alle persoonlijke gegevens die door DC worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld.

Alle medewerkers en partners van DC ondertekenen een vertrouwelijkheidsclausule waarmee zij de belofte doen om de persoonlijke gegevens waartoe zij toegang hebben als onderdeel van hun functie/rol als strikt vertrouwelijk te behandelen.

DC implementeert en onderhoudt passende technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, diefstal of openbaarmaking.

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

DC bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Dit heeft DC vastgelegd in specifiek beleid.

Data uitwisseling

DC verstrekt uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Hierbij kunt u onder andere denken aan de Belastingdienst, Pensioenfondsen, Arbeidsinspectie en andere toezichthoudende instanties.

DC kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend DC haar medewerking.

DC zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een (model)overeenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer DC persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u bepaalde rechten welke hieronder (kort) worden toegelicht.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van DC en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door DC onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door DC kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming heeft gegeven, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting of één van de andere rechtsgrondslagen. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief of e‑mail aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring, of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, niet of onvoldoende door ons worden nageleefd. Kunt u dit melden via privacy@digital-construction.ai.

U heeft, als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verwerkingen op een manier die in strijd is met de privacywet, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via het klachtenformulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze Privacyverklaring

DC kan deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 24 april 2023. De meest recente versie vindt u altijd op onze website: www.digital-construction.ai/privacy-verklaring.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via privacy@digital-construction.ai.

Rotterdam, april 2023


Benieuwd geworden hoe we jou kunnen helpen?
Neem contact met ons op